Værdier & Forpligtelser

Kvalitet

Vi ska leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet som tillgodoser våra kunders förväntningar, behov och krav.

Hälsa & Säkerhet

Vi skall vara en trygg och inkluderande arbetsplats och systematiskt utvärdera arbetsmiljön för att nå en hög grad av säkerhet och välbefinnande för alla.

Miljö

Vi ska vara aktsamma om miljön och inte orsaka permanenta skador på de ekologiska systemen, och ska om möjligt välja material och processer som har den minst negativa påverkan på miljön.

Etisk handel

Vi skall inte använda material och produkter som tillverkats under förhållanden som exploaterar eller utsätter människor för onödiga risker.

Bageriudstyr

Find det meste du har brug for af udstyr til dit bageri eller konditori.